Vår plats i biosfären

Ett projekt om hållbar plats- och destinationsutveckling

2022-2024 och vidare

Bakgrund

Framtidens krav på besöksmål och ett ökande besöks- och exploateringstryck kräver aktivt arbete för att kunna hitta en balansgång mellan att tillgängliggöra Storkriket för fler människor, samtidigt som unika värden och känsliga miljöer skyddas och bevaras. Syftet med projektet ”Vår plats i biosfären” är att tillsammans med lokala aktörer lägga grunden för hållbar plats- och destinationsutveckling i biosfärområdet. Projektets mål är att i bred samverkan analysera nuläget, ta fram en strategi och organisation för arbetet samt engagera lokalsamhället.

 

Pågår mellan 2022-2024 

Arbetet påbörjades i april 2022 och projektet pågår fram till 2024 genom finansiering av: Tillväxtverket, Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Under 2022 analyserades och kartlades området, bland annat genom workshops med privata och offentliga aktörer. Arbetet har resulterat i:

 • Ett antal kartor där olika typer av besöksmål har identifierats.
 • En sammanställning av områdets utmaningar, styrkor, möjligheter och möjliga hinder (SWOT-analys).
 • Underlag till strategi och gemensamma mål för det framtida arbetet.  
    

Arbetet utgör en grund för den framtida processen samtidigt som den kompletteras vid behov.

Gör din röst hörd!

Skicka in dina synpunkter, frågor och reflektioner digitalt om hur vi kan:

 • Stötta mångfalden och småskaligheten i området
 • Hantera mötet mellan olika intressen – konflikter och synergieffekter
 • Planera för besöksplatser och besöksportar i området
 • Öka kunskapen och engagera fler i olika hållbarhetsfrågor
 • Förbättra möjligheten till hållbart resande och transport
 • Utveckla service och infrastruktur (boende, källsortering, vandringsleder, m.m.)
Karta över Biosfärområde Storkriket 2023
En nationell handbok

Projektet utgår från Handboken för hållbar destinationsutveckling, framtagen 2021 av Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket och Region Dalarna. Handboken grundar sig i Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit – en metod för att utveckla hållbara besöksmål i takt med att kultur- och naturturismen växer i världen. 

Läs gärna mer om initiativet och handboken på Tillväxtverkets hemsida:

Projekt- och processledare

Susanne Green, projektledare

susanne.green@visitlund.se

046-35 96 715

Sara Ericsson, processledare

sara.ericsson@coompanion.se

073-391 44 33

Kerstin Jakobsson, processledare

kulturdimensionen@gmail.com

Translate »