FOKUSOMRÅDEN

FOKUSOMRÅDEN

Biosfärområdet har bebotts och brukats i generationer och vilar på ett ömtåligt samspel mellan människa och miljö. Värdefulla naturtyper och resurser ska bevaras samtidigt som människor ska kunna bo, verka och röra sig i området. 

Just nu ser vi över och utvecklar slutgiltiga förslag på fokusområden. De ska utgöra en kraftsamling av kunskap och resurser i arbetet för en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturell hållbar utveckling av området. I förstudien som ligger till grund för kandidaturen går det se att samspelet mellan tätorter och landsbygd, hantering av vatten, landskapets ekosystemtjänster samt natur- och kulturarv är särskilt viktiga arbetsområden att ta i beaktan i formuleringen av biosfärområdets fokusområden.

Translate »