BERÄTTELSER OM UTVECKLING

BERÄTTELSER OM UTVECKLING

För femtio år sedan, 1971, lanserades Biosfärprogrammet av Unesco. Det gjordes med visionen att främja en hållbar relation mellan människan och naturen. Under åren som följde bekräftades visionen av en mängd vetenskapliga studier och spreds över världen genom internationella möten och överenskommelser. Allteftersom Biosfärprogrammet utvecklades bildades biosfärområden med utgångspunkt i denna vision – att vara levande laboratorier för hållbarhet över hela världen.

En bärande tanke är att ett biosfärområde ska vara ett modellområde för hållbar utveckling, som handlar om mycket mer än att skydda och bevara djur- och växtlivet i ett område. Mänsklig verksamhet är en viktig del av biosfären, något som är en viktig skillnad gentemot de flesta naturreservat och nationalparker.

I Storkriket har olika aktörer genom åren verkat för att bilda ett biosfärområde. Det föreslagna området delas av tre kommuner, vilket både kan vara en tillgång eller en utmaning. Det finns redan idag en gemenskap runt naturvärdena i området som överbryggar kommungränserna. Ett biosfär­område ger därför många möjligheter för människorna på platsen, då ett viktigt syfte med biosfärområden är att stötta, stödja och stimulera lokala initiativ mot en hållbar utveckling och fungera som en gemensam plattform och neutral arena för samverkan mellan olika aktörer i området.

Samhället som helhet gynnas av biosfär­områden när olika samhällsinsatser riktas mot en långsik­tigt hållbar samhällsutveckling. Rent konkret kan det handla om ökade möjligheter att få medel för till exempel forskning, demonstrationsprojekt och miljöövervakning. Biosfärområdet kan skapa förutsättningar till affärsutvecklings­stöd till de företag som har ett brett hållbarhetsperspektiv, skapa olika nätverk och möjligheter till mark­nadsföring för de verksamheter som finns på platsen. Ett biosfärområde kan skapa gemenskap och knyta ihop byar och samhällen, som kan stärka varandra och tillsammans hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

Sedan ett decennium söker sig konstnärer från hela världen hit för att vistas och verka i en unik miljö för konstprojekt om kultur och hållbarhet som drivs av föreningen ARNA. Dessa erfarenheter har gett en unik kompetens inom kulturdimensionen för hållbarhet och biosfärområdet Storkriket kan bli ett av de första i världen att inkludera den fjärde pelaren för hållbarhet, kulturdimensionen, i sitt arbete, med ledorden; kunskap, kreativitet, kulturarv och mångfald.

Under 2019-2021 genomfördes projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan (Stokrikets tidigare namn) med syfte att stödja processen att bilda ett biosfärområde. Detta genom att jobba utifrån ”gräsrotsperspektivet” och med lokala ambassadörer för att driva processen i den lokala kontexten, då det leder till en bättre och mer långsiktig förankring av arbetet på platsen. Projektet leddes av Coompanion Skåne och var ett samverkansprojekt genom Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne. Erfarenheterna och resultaten, de nätverk som skapas och biosfärambassadörerna från detta projekt, har sen kunna ledas vidare in i den officiella kandidaturprocessen.

Translate »