GLOBAL SAMVERKAN

GLOBAL SAMVERKAN

Som biosfärområde är man del av en global familj av biosfärområden i Sverige och runt om i världen. Unescos biosfärprogram Man and the Biosphere (MAB) är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Programmet startade 1971 och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas.

Det finns i dag 714 biosfärområden, fördelat på i 129 länder, som ingår i World Network of Biosphere Reserves. I Sverige finns det sju biosfärområden. Biosfärprogrammet leds av en internationell styrelse och har flera underprogram samt aktiviteter som rör bl.a berg, torrområden, tropiska skogar, stadslandskap, våtmarker, öar och kustens ekosystem. Styrelsen möts en gång per år och beslutar bland annat om nya biosfärområden. Sverige är invalt i styrelsen för biosfärprogrammet mellan 2017-2021.

Genom detta fantastiska nätverk av platser har ett lika fantastiskt nätverk av individer växt fram, från alla delar i samhället. Det ger programmet livskraft och bidrar till ständig innovation och förnyelse. Denna globala rörelse engagerar över 275 miljoner människor i att hylla den gemensamma länken mellan mänskligheten och naturen som delas av alla. It’s about life!

Karta över väldens biosfärområden. klicka för att ladda hem PDF

Biosfärområden, de globala målen och Agenda 2030

Ett biosfärområde är ett område med höga kulturhistoriska och biologiska landskapsvärden som fungerar som modellområden för en hållbar utveckling. I fem decennier har människor över hela världen använt Unescos biosfärområden för att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. De närmaste åren fokuserar Biosfärprogrammet på att:

  • bevara den biologiska mångfalden
  • återställa och stärka ekosystemtjänster
  • främja en hållbar användning av naturresurser
  • skapa hållbara och rättvisa ekonomier samt livskraftiga samhällen
  • utveckla verktyg som kan mildra effekter av klimatförändringar och andra globala miljöförändringar.

För att nå målen behöver både människor och samhällen förändras mot ett smartare och mer hållbart nyttjande av mark, vatten, naturresurser och ekosystem.

Det gemensamma målet fram till 2025 är att Unescos biosfärområden ska vara väl fungerande modellområden för hållbar utveckling som bidrar till FN:s Globala mål och genomförandet av Agenda 2030.

Biosfärområden fungerar som strategiska modellområden för en hållbar utveckling. Med det menas att vi arbetar med den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensionen av hållbarhet på bred front och under lång tid. För att nå målen behöver både människor och samhällen förändras mot ett smartare och mer hållbart nyttjande av mark, vatten, naturresurser och ekosystem. Biosfärområden erbjuder arenor för samverkan och lärande kring rymmer många goda exempel på hur Agenda 2030 och de globala målen kan genomföras i praktiken.

Translate »