Vad är Vombsjöområdet?

Höga naturvärden och en unik artrikedom

Vombsjösänkann ligger i Eslöv, Lunds och Sjöbos kommun i mellersta Skåne. Det område som föreslås bli ett biosfärområde är ett 55 000 hektar vidsträckt slättlandskap. Under kandidaturåren är det möjligt att området utvidgas, särskilt österut i Sjöbo kommun.

Vombsjösänkan är sannolikt ett av landets artrikaste områden. Särskilt viktiga är sandmiljöerna som rymmer många hotade insekter och växtarter. Ytorna med blottad sand (sandjord) hyser de högsta värdena och dessa ytor kräver en upprepad ”störning” av ytskiktet för att inte växa igen.

Även våtmarkerna hyser höga naturvärden främst knutna till livsmiljöer som mader, grunda näringsrika sjöar, slingrande bäckar, kärr och sumpalskog. Dessa marktyper finns främst kring Klingavälsån och Krankesjön. Även Kävlingeån med biflöden utgör värdefulla rastplatser för fåglar under höst- och vårsträcken. Krankesjön är en av landets främsta fågelsjöar.

Translate »