Policylabb för klimatanpassning

Policylabb för naturbaserade lösningar i tvärkommunal klimatnpassning.

2023-2025

Bakgrund

Pågående klimatförändringar riskerar att påverka Storkrikets unika värden negativt, men med väl avvägda klimatanpassningar kan värdena istället bevaras och stärkas. I projektet testas en process för utveckling av policys som lämpar sig för tvärkommunal klimatanpassning över sektors- och ämnesgränser, med hjälp av naturbaserade lösningar med Storkriket som testområde.

Projektet genomförs och projektleds av Lunds universitet, Biosfärområde Storkriket (Sjöbo, Eslöv och Lund) samt Hållbar utveckling Skåne.

Genom nära samverkan mellan representanter från kommunerna inom Storkriket, lokala markägare och företagare, intresseföreningar, myndigheter och forskare kommer projektet att öka kunskapen om områdets förutsättningar, viktiga behov och avvägningar vid utveckling av policy för tvärkommunal klimatanpassning. 

Naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar, som beaktar naturliga processer och förutsättningar som kan bidra till att bevara och stärka områdets unika värden även under ett förändrat klimat. 

Policylabb

Formas beskriver en policylabb som en ”samskapande utvecklingsprocess som samlar en grupp aktörer för att testa, experimentera och lära inom policyutveckling, med fokus på exempelvis nya arbetssätt, riktlinjer och regelverk. Policylabb använder metoder som är designade för att integrera flera olika perspektiv och kompetenser. På så sätt är det ett användbart verktyg för att skapa träffsäkra policyer som kan hantera komplexitet och är väl förankrade hos såväl beslutsfattare som användare”. 

Projektet genomförs och projektleds av

med finansiering från

Translate »