Hur började arbetet med biosfärområdet?

Att bilda ett biosfärområde är en lång resa. Redan 2008 försökte Sjöbo- och Lunds kommun få EU-stöd för projektet Wise Use of Wetlands i Vombsänkan. Detta blev inte beviljat, men kommunerna blev i stället partners i Interreg Södra Östersjöprojektet LIFEscape om den europeiska landskapskonventionen. När detta projekt avslutades år 2013 började tankarna på ett biosfärområde ta form. Flera lokala initiativ stöttade tanken och de tre kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv utförde en förstudie som hösten 2020 ledde fram till att den nationella biosfärkommittén utsåg Storkriket (tidigare Vombsjösänkan) till en kandidatur. 

2008

Interregansökan, Wise Use of Wetland (Östersjöprogrammet)

2011-2013

Interreg södra Östersjön LIFEscape med Lund och Sjöbo kommuner som partners tillsammans med partners från Litauen, Polen och Danmark.

2010 - 2011

Byalagen i Harlösa, Revinge och Vomb startar projektet Fågelriket i Lundaland – kultur och natur för en hållbar utveckling. 2011 Föreningen ARNA (Art & Nature) påbörjar sitt arbete för deltagarkultur och platsutveckling.

2012

Projektverksamhet genom föreningen ARNA (Deltagarkultur och platsutveckling)

2014

Leaderprojektet Ekovision, ett samarbete mellan föreningen ARNA och Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Eslövs kommun, initierade nätverk för utveckling av biosfärvisionen över kommungränserna i Vombsjösänkan.

2015

"Eko...vision & turism": en förstudie, finansierad genom Leader Lundaland, som föreningarna Flyinge Utveckling (numera Flyingebygden Tillsammans) och ARNA genomförde gemensamt för att undersöka hur en utveckling kan stödjas i riktning mot ökad ekoturism och hållbar besöksnäring i ett blivande biosfärområde.

2017 - 2019

Förstudien tas fram av Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner.

2019 - 2021

Leaderprojektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” genomförs med fokus på lokalt engagemang och gräsrotsperspektivet. Samverkansprojekt mellan Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

2020

I juni lämnas förstudien och ansökan om att bli kandidatur till biosfärområde in till nationella biosfärkommittéen.

2020

I november beslutar nationella biosfärkommittéen att Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde.

2021-2023

Förberedelser för ansökan till biosfärområde med utredning och beslut om avgränsning, zonering, organisation, namn och identitet.

Projektet Vår plats i biosfären analyserar och planerar arbetet för en hållbar plats- och destinationsutveckling av området.

Sommar 2023

Ansökan planeras gå ut på remiss, med efterföljande remissbearbetning.

2023-2024

Beslut i respektive kommuns kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

2024-2025

Planerad inlämning av ansökan. Ansökan ska först upp till nationella programkommittén, sedan vidare till Unesco. Därefter får vi slutgiltigt besked om Biosfärområde Storkriket blir beviljat.

Nomination

Storkriket is a candidate for Sweden’s eighth biosphere reserve, in an area between southern Eslöv, Lund and Sjöbo. Here, creativity and knowledge grow in a place with great depth of time that offers a context and understanding of our own time and how we should manage the future sustainably. 

 

For three years, Storkriket has had a candidacy, which means working as if it were already a designated biosphere reserve while preparing an application to UNESCO. Now the three years are coming to an end and an application has been prepared. On this page you can read more about the application process and read the application and all its annexes. 

Nomination

Annexes

Andra relevanta dokument

Kartor

Zonering

Markanvändning

Utbredning/platskarta

January
2024
Storkriket steering group

The application has now been out for consultation and a revised version has been approved by the Storkrikets steering group,

February
2024
Municipal board

The application is now forwarded to the municipal board of each municipality (Lund, Sjöbo and Eslöv) for decision.

March
2024
City council

The three municipal councils in approved the nomination.

April
2024
Submission to the government

After approval by all three municipal councils, the application was submitted to the government in April.

September
2024
The government nominates

The government then has until September to nominate Storkriket to UNESCO.

September
2025
Unesco designates?

During the 5th World Biosphere Reserve Congress in Hangzhou, China, UNESCO will designate new biosphere reserves. We will know then!

Translate »