BESÖK I BIOSFÄREN

BESÖK I BIOSFÄREN

Biosfärområdet är ett 106 000 hektar stort och mestadels flackt område omgärdat av åsar i norr och söder. Här finns öppna landskap, ljusa skogar, slingrande åar och sandiga sjöstränder och här blandas gamla vägbyar med moderna tätorter. Skåneleden går genom området och det finns ett antal landsvägar som lämpar sig för den cykelburne.

Exempel på besöksmål i biosfärområdet

Dalby Söderskog nationalpark

Europas minsta nationalpark ligger på Romeleåsens västra sluttning strax väster om Dalby. Här har riktigt gammal skog bevarats och ger idag en urskogskänsla med kullfallna träd, ihåliga träd, stående döda träd och en stor blandning av trädarter och åldrar. Mest inbjudande är skogen på våren då marken är täckt av vårblommor som vitsippor, gulsippor, svalört, hålnunneört och lungört. Fågelkören är omfattande och för den specialintresserade finns ett stort antal sällsynta arter bland svampar, insekter, lavar, mossor och kärlväxter. Från parkeringen i södra kanten utgår flera strövstigar och här finns rastplats med grillmöjligheter, toalett och information.

Kulturens Östarp

Att åka till Kulturens Östarp är en resa tillbaka i tiden. Här har byggnader och odlingslandskap bevarats och restaurerats för att visa hur Skåne såg ut för över 100 år sedan. Området ägs av Kulturen i Lund och drivs som ett levande museum med husdjur och brukade marker. Gamlegården kan besökas sommartid och här finns väderkvarn, vattenkvarn, linbastu, slåtteräng, almogeträdgård och mycket mera att uppleva. Vid parkeringen ligger Östarps gästgiveri med traditionell skånsk mattradition. Hela området är sedan 2020 skyddat som Skånes andra kulturreservat. Vid parkeringen finns informationsskyltar som visar introducerar besökarna till området.

Skryllegården

Mitt i den stora Skrylleskogen ligger friluftsanläggningen Skryllegården med motionsanläggning, restaurang, naturum och är utgångspunkt för ett stort antal motions- och strövstigar i skogen. Här finns även ett flertal rastplatser med bord och bänkar, grillplatser, vindskydd och naturlekplatser i skogen. Anläggningen drivs av Friluftsfrämjandet i Lund tillsammans med Lunds kommun. Naturum med utställning är en bra introduktion till Romeleåsens natur och anordnar många aktiviteter i naturen under vår och höst. Skogen bestod förr av främst gran men har allt mer omvandlats till lövträd och ett område vid Skrölle backar har åter blivit betesmark så som hela området var en gång i tiden.

Silvåkra fågeltorn

Krankesjön är en av landets mest berömda fågelsjöar och ligger mitt i Vombsänkan. Den grunda slättsjön omges av täta vassar och erbjuder livs- och rastmiljö för en lång rad fågelarter. Bästa stället att uppleva fågellivet är vid fågeltornet i Silvåkra på sjöns sydöstra strand. Här finns även en rastplats på skåneleden med grillmöjligheter och en spång ut till ett gömsle i vassen där man kommer nära fågellivet. Informationsskyltar berättar om naturen i området och här finns även torrdass och parkering.

Dalby Kungsgård

Dalby kungsgård är sedan 1935 skyddad som statligt byggnadsminne. Gården är en viktig del av kulturarvet både ur nationellt och skandinaviskt perspektiv. Gårdens levande jordbruk har en tusenårig kontinuitet. En unik lämning från klostertiden, en välvd korsgång, finns bland annat bevarad. Även magasinet och häststallet bär spår från medeltiden. Det kan man se på äldre fönsteröppningar, gotiska valv och huggna stenar.

Dalby kungsgård ligger med en strategisk placering på Romeleåsens sydvästra sluttning och har varit av betydelse ända sedan medeltiden. 

- Till kungsgården räknas inte bara själva byggnaderna utan även åkermark, hägn och också ängar som betats i tusen år av hästar.

Snogeholms strövområde

Det gamla godset Snogeholm vid Snogeholmssjöns västra strand är idag strövområde med inbjudande skogslandskap. Området sträcker sig från Snogeholmssjön i öster till Sövdesjön i väster och är varierat med löv- och barrskog, hagmarker, kärr och strandmiljöer. Här finns många parkeringsplatser som utgångspunkt för det omfattande stignätet, rastplatser, kafé, båtuthyrning, grillplatser, camping, stugor att hyra med mera. Området har ett mycket rikt växt- och djurliv, framför allt vid sjöarna, de mycket gamla ekarna- och bokarna samt de sandiga betesmarkerna närmast Sövdesjön.

Häckeberga naturområde

Det böljande backlandskapet kring Häckeberga slott är mycket tilltalande med sjöar, bokskogar, varierade odlingsmarker och stor viltrikedom. Framför allt kring Häckebergasjön finns ett stort antal äldre träd som är livsmiljö för en lång rad sällsynta djur och växter. Detta har gjort att hela området är naturvårdsområde och de finaste skogarna och betesmarkerna är naturreservat och Natura 2000-områden. Genarp ligger i norra kanten av området och har kollektivtrafikförbindelser med Malmö och Lund. Parkeringsmöjligheter finns i Risens naturreservat, Häckeberga naturreservat öster om Genarp, vid Häckebergasjön och i söder nära Husarahagens naturreservat.

Vombsjöns östra strand

Vombsjön är den största sjön i södra Skåne och ligger vackert i Vombsänkans nordöstra del. Vid den östra stranden finns en parkering och badplats som är populär sommartid. Sjön lockar både häckande och rastande fåglar och vintertid är chansen att få se örnar stor. Vombsjön är dricksvattentäkt för stora delar av sydvästra Skåne och vattennivån är reglerad.

Övedskloster

Övedskloster räknas som en av Sveriges främst a rokoko-anläggningar från 1700-talets senare hälft. Godset har förvaltats av släkten Ramel i nio generationer och omfattar varierade odlings- och skogsmarker nordöst om Vombsjön. Närmast slottet finns imponerande allér, slottspark, kyrka, bebyggelse, hagmarker, våtmarker och äldre ädellövskog med många gamla ihåliga träd som är livsmiljö för sällsynta arter. Här finns strövstigar och dagtid är slottsparken öppen för besökare.

Vombs ängar

Väster om byn Vomb omges Klingavälsån av omfattande fuktiga ängsmarker som svämmar över på våren. Denna miljö lockar till sig många fågelarter och området skyddades redan på 1940-talet för att bevara fågellivet. På 1970-talet utvidgades naturreservatet och är idag ett av de största i Skåne och sträcker sig från Kävlingeån i norr till Sövdesjön i sydöst. I naturreservatet finns fyra fågeltorn och ett gömsle som underlättar för besökare att se djurlivet. Två fågeltorn finns längs vägen mellan Vomb och Silvåkra över ängarna, ett vid Vombsjöns västra strand och ett i sydöst vid Karups ängar. Gömslet finns i norr, nära Kävlingeån.

Prästaskogen

Norr om Torna Hällestad ligger naturreservatet Prästaskogen som är mest känt för sina vresbokar. Skogen kallas även för Trollskogen på grund av de många bokarna med vridna stammar och trädkronor. Detta är den största samlingen vresbokar i Europa och en unik upplevelse. Området består också av hagmarker med rullstensåsar som ger en varierad topografi, våtmarker, dungar och fristående träd som ger förutsättningar för en rik flora och fauna. Bland de sällsynta arterna kan nämnas sandödla och större vattensalamander.

Translate »